Julia Pro下载地址

Julia Pro 相当于Julia全家桶,可以把它当作Python的Anaconda。 官方下载地址:https://juliacomputing.com/

由于官方只有Aws服务器,所以国内小伙伴下载比较慢。

我已经将Windows版和Mac版下载(红框中),并上传到百度云,忙着考研,最近会抽空上传Linux版。

链接:https://pan.baidu.com/s/10zwJ_vtLIBOf0QgP-ImlDg 密码:9tt0

-————2018.08.30增加Linux版,版本号0.6.4.1————–

Julia Pro:mac win Linux

链接:https://pan.baidu.com/s/1WscWPQK2-vZLvbiwL-hS-Q 密码:g3ap

入门教程移步知乎

一个简单的Julia教程 文章地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/41802723

本文最后更新于:2018年8月30日